Có 1 kết quả:

wù guī yuán zhǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to return something to its rightful owner