Có 1 kết quả:

wù lǐ xué jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

physicist