Có 1 kết quả:

wù lǐ xìng zhì

1/1

Từ điển Trung-Anh

physical property