Có 1 kết quả:

wù lǐ zhì liáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) physiotherapy
(2) physical therapy