Có 1 kết quả:

wù lǐ jié gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

physical composition