Có 1 kết quả:

wù lǐ liàng

1/1

wù lǐ liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

physical quantity