Có 1 kết quả:

wù chǎn

1/1

wù chǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) products
(2) produce
(3) natural resources