Có 1 kết quả:

wù jìn qí yòng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to use sth to the full
(2) to make the best use of everything