Có 1 kết quả:

wù yǔ

1/1

wù yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) monogatari
(2) epic narrative (Japanese literary form)