Có 1 kết quả:

wù zī

1/1

wù zī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) goods
(2) supplies

Một số bài thơ có sử dụng