Có 1 kết quả:

wù zhì wén míng ㄨˋ ㄓˋ ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

material culture