Có 1 kết quả:

shēng chù

1/1

shēng chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) domesticated animals
(2) livestock