Có 1 kết quả:

shēng chù fèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

animal manure