Có 1 kết quả:

1/1

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. con trâu đực
2. riêng biệt, đặc biệt, khác hẳn mọi thứ

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Đực (giống). ◎Như: “đặc ngưu” 特牛 trâu đực, “đặc sinh” 特牲 muông sinh đực.
2. (Tính) Khác hẳn, vượt hơn bình thường. ◎Như: “đặc thù” 特殊 riêng biệt, “đặc sắc” 特色 sắc thái riêng, “đặc sản” 特產 sản phẩm đặc biệt, “đặc quyền” 特權 quyền lợi đặc biệt, “đặc tính” 特性 tính chất riêng, “đặc trưng” 特徵 vẻ đặc biệt, “đặc giá” 特價 giá đặc biệt.
3. (Phó) Chuyên, riêng cho một sự gì. ◎Như: “đặc thị” 特示 bảo riêng về một điều gì. ◇Tây du kí 西遊記: “Đặc lai tầm nhĩ” 特來尋你 (Đệ nhị hồi) Riêng đến tìm ngài.
4. (Phó) Chỉ. ◎Như: “bất đặc thử dã” 不特此也 không phải chỉ có thế, không những thế.
5. (Phó) Suông, không. ◇Hàn Phi Tử 韓非子: “Tam quốc cố thả khứ hĩ, ngô đặc dĩ tam thành tống chi” 三國固且去矣, 吾特以三城送之 (Nội trữ thuyết thượng thất thuật 內儲說上七術) Ba nước này vốn sẽ phải bãi binh, ta dâng không cho họ ba thành mà thôi.
6. (Danh) Con thú được ba tuổi.
7. (Danh) Đôi lứa. ◇Thi Kinh 詩經: “Đãm bỉ lưỡng mao, Thật duy ngã đặc” 髧彼兩髦, 實維我特 (Dung phong 鄘風, Bách chu 柏舟) Tóc rủ hai trái đào, Thật là bạn lứa của ta.
8. (Danh) Gián điệp, đặc vụ. ◎Như: “phòng đặc” 防特 phòng ngừa gián điệp phá hoại.

Từ điển Thiều Chửu

① Con trâu đực.
② Một muông sinh gọi là đặc.
③ Riêng một, như đặc lập độc hành 特立獨行 đi đứng một mình, ý nói không a dua theo ai vậy.
④ Khác hẳn, cái gì khắc hẳn mọi người đều gọi là đặc, đặc sắc 特色, đặc biệt 特別, v.v.
⑤ Chuyên một sự gì mà đặt cũng gọi là đặc, như đặc thị 特示 bảo riêng về một điều gì.
⑥ Những.

Từ điển Trần Văn Chánh

① (văn) Trâu đực;
② Đặc biệt, càng: 特大號的鞋 Giày cỡ to đặc biệt; 今天下尚未定,此特求賢之急時也 Nay thiên hạ vẫn còn chưa định yên, lúc này đặc biệt (càng) là lúc cần phải gấp cầu người tài đức (Tam quốc chí);
③ Riêng, chuyên, đặc biệt: 特立獨行 Đi đứng một mình (không a dua theo ai); 特示 Dặn bảo riêng về điều gì; 河東吾股肱郡,故特召君耳 Hà Đông là quận tay chân của tôi, nên tôi mới đặc biệt vời ông đến (Sử kí). 【特別】đặc biệt [tèbié] Đặc biệt, khác thường, rất đỗi: 特別是 Nhất là; 他的口音很特別 Giọng anh ấy rất đặc biệt; 特別儲備基金 Quĩ dự trữ đặc biệt; 特別大減價 Đại hạ giá đặc biệt; 特別法人 Pháp nhân đặc biệt; 特別股息 Cổ tức đặc biệt; 特別進口 Nhập khẩu đặc biệt; 特別提款權 Quyền rút tiền đặc biệt (SDR); 特別帳戶 Tài khoản đặc biệt; 【特地】đặc địa [tèdì] Riêng, chuyên, đặc biệt: 我們特地來這裡訪問 Chúng tôi đặc biệt đến thăm nơi đây; 【特爲】đặc vị [tèwèi] Như 特地; 【特意】đặc ý [tèyì] Xem 特地;
④ (văn) Chỉ, riêng, những: 不特此也 Không phải chỉ có thế, không những thế; 公罷矣,吾特戲耳 Ông thôi đi, tôi chỉ giỡn thôi mà (Hán thư);
⑤ (văn) Suông, không... vô ích: 三國固且去矣,吾特以三城送之 Ba nước này vốn sẽ phải bãi binh, ta dâng không cho họ ba thành mà thôi (Hàn Phi tử);
⑥ Đặc vụ (gọi tắt): 防特 Phòng ngừa đặc vụ; 匪特 Thổ phỉ và đặc vụ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con trâu đực — Loài thú được bốn tuổi gọi là Đặc — Riêng rẽ. Riêng ra, không giống với xung quanh — Vượt lên trên.

Từ điển Trung-Anh

(1) special
(2) unique
(3) distinguished
(4) especially
(5) unusual
(6) very

Từ ghép 778

Ā ěr bó tè 阿尔伯特Ā ěr bó tè 阿爾伯特Ā ěr kǎ tè 阿尔卡特Ā ěr kǎ tè 阿爾卡特Ā ěr wǎ sè tè 阿尔瓦塞特Ā ěr wǎ sè tè 阿爾瓦塞特Ā lā fǎ tè 阿拉法特Ā lì kǎn tè 阿利坎特Ā mǔ sī tè dān 阿姆斯特丹Ā mǔ sī tè lǎng 阿姆斯特朗ā sī bā tè 阿斯巴特Ā tè jīn sī 阿特金斯Ā tè lā sī 阿特拉斯Ā tè lán dì sī 阿特兰蒂斯Ā tè lán dì sī 阿特蘭蒂斯Ā zhī tè kè rén 阿芝特克人Ā zhī tè kè rén 阿芝特剋人Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特克语Ā zhī tè kè yǔ 阿芝特剋語Ā zī tè kè 阿兹特克Ā zī tè kè 阿茲特克Āī ěr fú tè 埃尔福特Āī ěr fú tè 埃爾福特Āī lā tè 埃拉特Āī sī tè hā qí 埃斯特哈齊Āī sī tè hā qí 埃斯特哈齐Āī sī tè lǎng 埃斯特朗Āī tè nà huǒ shān 埃特納火山Āī tè nà huǒ shān 埃特纳火山Āī wén hé pàn Sī tè lā tè fú 埃文河畔斯特拉特福Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái 艾格尼丝史沫特莱Àì gé ní sī · Shǐ mò tè lái 艾格尼絲史沫特萊Àì mǎ · Wò tè sēn 愛瑪沃特森Àì mǎ · Wò tè sēn 爱玛沃特森ài tè 艾特Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安东尼与克莉奥佩特拉Ān dōng ní yǔ Kè lì ào pèi tè lā 安東尼與克莉奧佩特拉Ān tè wèi pǔ 安特卫普Ān tè wèi pǔ 安特衛普Àò ěr bù lài tè 奥尔布赖特Àò ěr bù lài tè 奧爾布賴特Àò sī tè luò fū sī jī 奥斯特洛夫斯基Àò sī tè luò fū sī jī 奧斯特洛夫斯基ào tè lái sī 奥特莱斯ào tè lái sī 奧特萊斯Àò tè lǎng tuō 奥特朗托Àò tè lǎng tuō 奧特朗托Àò tè lǎng tuō Hǎi xiá 奥特朗托海峡Àò tè lǎng tuō Hǎi xiá 奧特朗托海峽Àò tè màn 奥特曼Àò tè màn 奧特曼Bā sī tè ěr 巴斯特尔Bā sī tè ěr 巴斯特爾Bā tè 巴特Bā tè nà 巴特納Bā tè nà 巴特纳Bā tè wǎ zú 巴特瓦族Bā yàn Hào tè 巴彥浩特Bā yàn Hào tè 巴彦浩特Bā yàn Hào tè Shì 巴彥浩特市Bā yàn Hào tè Shì 巴彦浩特市Bā yàn Hào tè Zhèn 巴彥浩特鎮Bā yàn Hào tè Zhèn 巴彦浩特镇bǎo tè píng 保特瓶bǎo tè píng 宝特瓶bǎo tè píng 寶特瓶běi bù lā bān tè 北部拉班特Běi lái yīn · Wēi sī tè fǎ lún zhōu 北莱茵威斯特法伦州Běi lái yīn · Wēi sī tè fǎ lún zhōu 北萊茵威斯特法倫州Bèi ěr fǎ sī tè 貝爾法斯特Bèi ěr fǎ sī tè 贝尔法斯特Bèi lǔ tè 貝魯特Bèi lǔ tè 贝鲁特Bèi nèi tè 貝內特Bèi nèi tè 贝内特Bèi yà tè lì kè sī 貝婭特麗克絲Bèi yà tè lì kè sī 贝娅特丽克丝Běn nèi tè 本內特Běn nèi tè 本内特bǐ tè 比特bǐ tè bì 比特币bǐ tè bì 比特幣bǐ tè quǎn 比特犬Bì xī tè lā tú 庇西特拉图Bì xī tè lā tú 庇西特拉圖Bō ěr Bù tè 波尔布特Bō ěr Bù tè 波爾布特Bō fú tè Hǎi 波弗特海Bō tè 波特Bō tè jiǔ 波特酒Bō tè lán shì 波特兰市Bō tè lán shì 波特蘭市bō tè lǜ 波特率Bó méng tè 博蒙特Bó tè lán 伯特兰Bó tè lán 伯特蘭Bó tè lán dé 伯特兰德Bó tè lán dé 伯特蘭德bù dài bǔ tè quán 不逮捕特权bù dài bǔ tè quán 不逮捕特權Bù jiā lè sī tè 布加勒斯特Bù lā dé · Bǐ tè 布拉德彼特Bù lái tè nī Mò fēi 佈萊特妮墨菲Bù lái tè nī Mò fēi 布莱特妮墨菲Bù léi sī tè 布雷斯特Bù liè sī tè 布列斯特Bù lǔ tè sī 布魯特斯Bù lǔ tè sī 布鲁特斯bù tè 不特Dá lā tè 达拉特Dá lā tè 達拉特Dá lā tè qí 达拉特旗Dá lā tè qí 達拉特旗Dá tè máo sī 达特茅斯Dá tè máo sī 達特茅斯Dá tè máo sī Xué yuàn 达特茅斯学院Dá tè máo sī Xué yuàn 達特茅斯學院dà chī tè chī 大吃特吃dà cuò tè cuò 大錯特錯dà cuò tè cuò 大错特错dà pī tè pī 大批特批dà tán tè tán 大談特談dà tán tè tán 大谈特谈Dài ěr fū tè 代尔夫特Dài ěr fū tè 代爾夫特dài ná mǎi tè 代拿买特dài ná mǎi tè 代拿買特Dé lún tè 德伦特Dé lún tè 德倫特dí tè 敌特dí tè 敵特dí tè fèn zǐ 敌特分子dí tè fèn zǐ 敵特份子Dǐ tè lǜ 底特律Dì lǐ yǎ sī tè 的里雅斯特diàn zǐ fú tè 电子伏特diàn zǐ fú tè 電子伏特dú tè 独特dú tè 獨特Dù ěr bó tè 杜尔伯特Dù ěr bó tè 杜爾伯特Dù ěr bó tè Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 杜尔伯特蒙古族自治县Dù ěr bó tè Měng gǔ zú Zì zhì xiàn 杜爾伯特蒙古族自治縣Dù ěr bó tè xiàn 杜尔伯特县Dù ěr bó tè xiàn 杜爾伯特縣Duō tè méng dé 多特蒙德È lì tè lǐ yà 厄立特里亚È lì tè lǐ yà 厄立特里亞Èr lián hào tè 二连浩特Èr lián hào tè 二連浩特Èr lián hào tè shì 二连浩特市Èr lián hào tè shì 二連浩特市fǎn tè 反特fàn tè xī 范特西fáng tè 防特Fēi ěr tè 菲尔特Fēi ěr tè 菲爾特fēi tè 非特Fēi yà tè 菲亚特Fēi yà tè 菲亞特Féi tè liè sī tǎ 腓特烈斯塔Fó méng tè 佛蒙特Fó méng tè zhōu 佛蒙特州Fú luò sī tè 佛洛斯特Fú sī tè 福斯特fú tè 伏特Fú tè 福特fú tè jì 伏特計fú tè jì 伏特计fú tè jiā 伏特加Fú tè Qì chē 福特汽車Fú tè Qì chē 福特汽车fù bù lài tè 富布賴特fù bù lài tè 富布赖特Gài tè nà 盖特纳Gài tè nà 蓋特納Gē lún bǐ yà tè qū 哥伦比亚特区Gē lún bǐ yà tè qū 哥倫比亞特區Gē tè rén 哥特人gē tè shì 哥特式Gé ěr fū Bō tè 格尔夫波特Gé ěr fū Bō tè 格爾夫波特Gé lán tè 格兰特Gé lán tè 格蘭特Gé luò sī tè 格洛斯特Gé luò sī tè jùn 格洛斯特郡Gēn tè 根特gū jié tè lì 孤孑特立gǔ dōng tè bié dà huì 股东特别大会gǔ dōng tè bié dà huì 股東特別大會Gǔ ěr bān tōng gǔ tè Shā mò 古尔班通古特沙漠Gǔ ěr bān tōng gǔ tè Shā mò 古爾班通古特沙漠Gǔ jí lā tè 古吉拉特Gǔ jí lā tè bāng 古吉拉特邦Gǔ jié lā tè bāng 古傑拉特邦Gǔ jié lā tè bāng 古杰拉特邦Gǔ sī tǎ fū · Shī tè léi zé màn 古斯塔夫施特雷泽曼Gǔ sī tǎ fū · Shī tè léi zé màn 古斯塔夫施特雷澤曼Gǔ tè léi sī 古特雷斯Hā lǐ sēn · Shī mì tè 哈里森施密特Hā lì · Bō tè 哈利波特Hā mǔ léi tè 哈姆雷特Hā tè fú dé 哈特福德hào tè 浩特Hé bā tè 荷巴特hé píng tè shǐ 和平特使Hè bó tè 赫伯特Hè ěr mù tè 赫尔穆特Hè ěr mù tè 赫爾穆特Hè ěr mù tè · Kē ěr 赫尔穆特科尔Hè ěr mù tè · Kē ěr 赫爾穆特科爾Hè fú tè jùn 赫福特郡Hè lā kè lì tè 赫拉克利特Hè lā tè 赫拉特Hè lā tè shěng 赫拉特省Hè tè hé Gōng guó 赫特河公国Hè tè hé Gōng guó 赫特河公國hēi tè 黑特hēng tè 亨特Hū hé hào tè 呼和浩特Hū hé hào tè Shì 呼和浩特市Huá shèng dùn tè qū 华盛顿特区Huá shèng dùn tè qū 華盛頓特區Huá tè 华特Huá tè 華特Huái tè 怀特Huái tè 懷特Huái tè Dǎo 怀特岛Huái tè Dǎo 懷特島huì sī tè 惠斯特Huì tè màn 惠特曼Huì tè nī · Xiū sī dùn 惠特妮休斯頓Huì tè nī · Xiū sī dùn 惠特妮休斯顿Huò bǐ tè rén 霍比特人jī ěr tè 基尔特jī ěr tè 基爾特Jí bó tè shì zhèng hòu qún 吉伯特氏症候群Jí ěr bó tè 吉尔伯特Jí ěr bó tè 吉爾伯特Jí ěr bó tè Qún dǎo 吉尔伯特群岛Jí ěr bó tè Qún dǎo 吉爾伯特群島jí tè bā 吉特巴Jì zhōu tè bié zì zhì dào 济州特别自治道Jì zhōu tè bié zì zhì dào 濟州特別自治道Jiā tè lín 加特林Jiā tè lín jī qiāng 加特林机枪Jiā tè lín jī qiāng 加特林機槍jiā wò tè 加沃特Jié ān tè 捷安特jīng jì tè qū 經濟特區jīng jì tè qū 经济特区Kā nú tè 喀奴特kā sī tè 喀斯特kā sī tè dì mào 喀斯特地貌Kǎ lì kǎ tè 卡利卡特Kǎ sī tè lǐ 卡斯特里Kǎ sī tè lì wēng 卡斯特利翁Kǎ sī tè luó 卡斯特罗Kǎ sī tè luó 卡斯特羅Kǎ tè 卡特Kǎ tè bǐ lè gōng sī 卡特彼勒公司kǎ tè ěr 卡特尔kǎ tè ěr 卡特爾Kǎi ěr tè rén 凯尔特人Kǎi ěr tè rén 凱爾特人Kǎi tè 凯特Kǎi tè 凱特Kǎn tè bó léi 坎特伯雷Kǎn tè bó léi Gù shì Jí 坎特伯雷故事集Kē bǐ · Bù lái ēn tè 科比布莱恩特Kē bǐ · Bù lái ēn tè 科比布萊恩特Kē pǔ tè rén 科普特人Kē pǔ tè yǔ 科普特語Kē pǔ tè yǔ 科普特语Kē tè bù sī 科特布斯Kē tè dí wǎ 科特迪瓦Kē tè dí wǎ Gòng hé guó 科特迪瓦共和国Kē tè dí wǎ Gòng hé guó 科特迪瓦共和國Kē wēi tè 科威特Kè lái méng tè 克莱蒙特Kè lái méng tè 克萊懞特Kè lài sī tè chè qí 克賴斯特徹奇Kè lài sī tè chè qí 克赖斯特彻奇Kè lǐ tè 克里特Kè lǐ tè Dǎo 克里特岛Kè lǐ tè Dǎo 克里特島Kè lì ào pèi tè lā 克莉奥佩特拉Kè lì ào pèi tè lā 克莉奧佩特拉Kè lóu bā tè lā 克娄巴特拉Kè lóu bā tè lā 克婁巴特拉kè lún tè luō 克仑特罗kè lún tè luō 克侖特羅Kěn tè 肯特Kù ěr tè · Wǎ ěr dé hǎi mǔ 库尔特瓦尔德海姆Kù ěr tè · Wǎ ěr dé hǎi mǔ 庫爾特瓦爾德海姆Lā bā tè 拉巴特Lā fěi tè 拉斐特Lā mǎ tè Gān 拉馬特甘Lā mǎ tè Gān 拉马特甘Lái sī tè 莱斯特Lái sī tè 萊斯特Lái sī tè jùn 莱斯特郡Lái sī tè jùn 萊斯特郡Lái tè 莱特Lái tè 萊特lái tè bì 莱特币lái tè bì 萊特幣Lài tè 賴特Lài tè 赖特Lán kāi sī tè 兰开斯特Lán kāi sī tè 蘭開斯特Lán sī luò tè 兰斯洛特Lán sī luò tè 蘭斯洛特Lán tè 兰特Lán tè 蘭特Lǐ kè tè 里克特Lǐ sī tè 李斯特Lǐ sī tè jūn 李斯特菌Lǐ sī tè shì gǎn jūn 李斯特氏杆菌Lǐ sī tè shì gǎn jūn 李斯特氏桿菌Lǐ sī tè shì jūn 李斯特氏菌Lǐ xī tè huò fēn 里希特霍芬lín chuáng tè zhēng 临床特征lín chuáng tè zhēng 臨床特徵lǔ tè pí jiǔ 魯特啤酒lǔ tè pí jiǔ 鲁特啤酒Lù tè dān 鹿特丹Lù zhī tè qū 六枝特区Lù zhī tè qū 六枝特區Luó bó tè 罗伯特Luó bó tè 羅伯特Luó bó tè · Bó ēn sī 罗伯特伯恩斯Luó bó tè · Bó ēn sī 羅伯特伯恩斯Luó bó tè · Fú luò sī tè 罗伯特佛洛斯特Luó bó tè · Fú luò sī tè 羅伯特佛洛斯特Luó bó tè · Lù yì sī · Sī dì wén sēn 罗伯特路易斯斯蒂文森Luó bó tè · Lù yì sī · Sī dì wén sēn 羅伯特路易斯斯蒂文森Luó chè sī tè 罗彻斯特Luó chè sī tè 羅徹斯特Luó qiē sī tè 罗切斯特Luó qiē sī tè 羅切斯特Mǎ gé lì tè 玛格丽特Mǎ gé lì tè 瑪格麗特Mǎ hā lā shī tè lā bāng 馬哈拉施特拉邦Mǎ hā lā shī tè lā bāng 马哈拉施特拉邦Mǎ sī kā tè 馬斯喀特Mǎ sī kā tè 马斯喀特Mǎ sī tè lǐ hè tè 馬斯特里赫特Mǎ sī tè lǐ hè tè 马斯特里赫特Mǎ yuē tè 馬約特Mǎ yuē tè 马约特Mài kè dé mò tè 麥克德莫特Mài kè dé mò tè 麦克德莫特Màn chè sī tè 曼彻斯特Màn chè sī tè 曼徹斯特Màn chè sī tè biān mǎ 曼彻斯特编码Màn chè sī tè biān mǎ 曼徹斯特編碼Màn qiē sī tè 曼切斯特Méi lǐ yà mǔ · Wéi bó sī tè 梅里亚姆韦伯斯特Méi lǐ yà mǔ · Wéi bó sī tè 梅里亞姆韋伯斯特Méng tè Kǎ luó fāng fǎ 蒙特卡罗方法Méng tè Kǎ luó fāng fǎ 蒙特卡羅方法Méng tè Kǎ luò 蒙特卡洛Méng tè Kǎ luò fǎ 蒙特卡洛法Méng tè léi 蒙特雷Méng tè lì ěr 蒙特利尔Méng tè lì ěr 蒙特利爾Méng tè nèi gē luó 蒙特內哥羅Méng tè nèi gē luó 蒙特内哥罗Méng tè sāi lā tè 蒙特塞拉特Méng tè wéi duō 蒙特維多Méng tè wéi duō 蒙特维多Mǐ tè · Luó mǔ ní 米特罗姆尼Mǐ tè · Luó mǔ ní 米特羅姆尼Mì tè lǎng 密特朗mó tè 模特Mò jié sī tè 莫傑斯特Mò jié sī tè 莫杰斯特Mò sī tè 莫斯特Mò zhā tè 莫扎特Mò zhá tè 莫札特Nà wǎ tè ěr yǔ 納瓦特爾語Nà wǎ tè ěr yǔ 纳瓦特尔语Nán tè 南特Ní ān dé tè rén 尼安德特人Nǔ nà wǔ tè 努納武特Nǔ nà wǔ tè 努纳武特Nǔ wǎ kè xiāo tè 努瓦克肖特Nuò tè 諾特Nuò tè 诺特Pà ní bā tè 帕尼巴特Pà sà tè 帕萨特Pà sà tè 帕薩特Pà tè lǐ kè 帕特里克Pà tè lǐ xià 帕特里夏Pà tè lì xià 帕特丽夏Pà tè lì xià 帕特麗夏Pí nuò qiē tè 皮諾切特Pí nuò qiē tè 皮诺切特Pí tè kǎi ēn Qún dǎo 皮特凯恩群岛Pí tè kǎi ēn Qún dǎo 皮特凱恩群島Pí tè lā kè 皮特拉克Píng kǎ fēi ěr tè 萍卡菲尔特Píng kǎ fēi ěr tè 萍卡菲爾特píng shěn tuán tè bié jiǎng 評審團特別獎píng shěn tuán tè bié jiǎng 评审团特别奖Pǔ lǐ qiè tè 普里切特Pǔ lǔ sī tè 普魯斯特Pǔ lǔ sī tè 普鲁斯特qí tè 奇特Qiē tè háo sī xué xiào 切特豪斯学校Qiē tè háo sī xué xiào 切特豪斯學校Qiū bǐ tè 丘比特qiū bǐ tè 邱比特Quē tè qín 闕特勤Quē tè qín 阙特勤Sà dá tè 萨达特Sà dá tè 薩達特Sà mò sāi tè jùn 萨默塞特郡Sà mò sāi tè jùn 薩默塞特郡Sà tè 萨特Sà tè 薩特Sāi ěr tè 塞尔特Sāi ěr tè 塞爾特Sāi ěr tè yǔ 塞尔特语Sāi ěr tè yǔ 塞爾特語Sài tè 賽特Sài tè 赛特shā mǎ tè 杀马特shā mǎ tè 殺馬特Shā tè 沙特Shā tè Ā lā bó 沙特阿拉伯Shā tè Ā lā bó rén 沙特阿拉伯人Shā tè lǔ 沙特魯Shā tè lǔ 沙特鲁Shǎn mǐ tè 閃米特Shǎn mǐ tè 闪米特shén fēng tè gōng duì 神風特攻隊shén fēng tè gōng duì 神风特攻队Shèng Pà tè lǐ kè 圣帕特里克Shèng Pà tè lǐ kè 聖帕特里克Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī 圣文森特和格林纳丁斯Shèng wén sēn tè hé Gé lín nà dīng sī 聖文森特和格林納丁斯Shī tè láo sī 施特劳斯Shī tè láo sī 施特勞斯shǐ mì tè 史密特Shǐ mò tè lái 史沫特莱Shǐ mò tè lái 史沫特萊Shǐ tè láo sī 史特劳斯Shǐ tè láo sī 史特勞斯Shǐ tè lóng 史特龍Shǐ tè lóng 史特龙Shuāng hú tè bié qū 双湖特别区Shuāng hú tè bié qū 雙湖特別區Sī gē tè 斯哥特Sī gè tè 司各特Sī kǎo tè 斯考特Sī lái tè lín 斯莱特林Sī lái tè lín 斯萊特林sī pèi ěr tè xiǎo mài 斯佩耳特小麥sī pèi ěr tè xiǎo mài 斯佩耳特小麦Sī pǔ lā tè lì Qún dǎo 斯普拉特利群岛Sī pǔ lā tè lì Qún dǎo 斯普拉特利群島Sī pǔ lì tè 斯普利特Sī pǔ tè ní kè 斯普特尼克Sī tè ēn 斯特恩Sī tè fán nuò pǔ luò sī 斯特凡諾普洛斯Sī tè fán nuò pǔ luò sī 斯特凡诺普洛斯Sī tè lā sī bǎo 斯特拉斯堡Sī tè lā tè fú 斯特拉特福Sī tú jiā tè 斯图加特Sī tú jiā tè 斯圖加特Sī wǎ tè 斯瓦特Sī wǎ tè gǔ dì 斯瓦特谷地Sū mǔ gài tè 苏姆盖特Sū mǔ gài tè 蘇姆蓋特Sū ní tè yòu qí 苏尼特右旗Sū ní tè yòu qí 蘇尼特右旗Sū ní tè zuǒ qí 苏尼特左旗Sū ní tè zuǒ qí 蘇尼特左旗Suǒ luó yà sī tè 琐罗亚斯特Suǒ luó yà sī tè 瑣羅亞斯特Tài tè sī · Ān dé luò ní kè sī 泰特斯安德洛尼克斯tè bié 特別tè bié 特别tè bié dài yù 特別待遇tè bié dài yù 特别待遇tè bié gǎn xiè 特別感謝tè bié gǎn xiè 特别感谢tè bié hù lǐ 特別護理tè bié hù lǐ 特别护理tè bié kè chuàn 特別客串tè bié kè chuàn 特别客串tè bié rèn wu lián 特別任務連tè bié rèn wu lián 特别任务连tè bié tí kuǎn quán 特別提款權tè bié tí kuǎn quán 特别提款权tè bié xíng zhèng qū 特別行政區tè bié xíng zhèng qū 特别行政区tè chǎn 特产tè chǎn 特產tè cháng 特長tè cháng 特长tè chū 特出tè cǐ 特此tè dà hào 特大号tè dà hào 特大號tè děng 特等tè dì 特地tè diǎn 特点tè diǎn 特點tè dìng 特定tè fā xìng 特发性tè fā xìng 特發性tè gōng 特工tè hù 特护tè hù 特護tè hù qū 特护区tè hù qū 特護區tè huà 特化tè huì 特惠tè huì jīn 特惠金tè jí 特急tè jí 特級tè jí 特级tè jí 特輯tè jí 特辑tè jì 特技tè jì tiào sǎn 特技跳伞tè jì tiào sǎn 特技跳傘tè jì yǎn yuán 特技演员tè jì yǎn yuán 特技演員tè jià 特价tè jià 特價tè jià cài 特价菜tè jià cài 特價菜tè jiě 特解tè jǐng 特警tè kān 特刊tè kuài 特快tè kuài chē 特快車tè kuài chē 特快车tè kuài zhuān dì 特快专递tè kuài zhuān dì 特快專遞tè lái 特來tè lái 特来tè lì 特例tè lì dú xíng 特立独行tè lì dú xíng 特立獨行tè mài 特卖tè mài 特賣tè mài huì 特卖会tè mài huì 特賣會tè miǎn 特免tè mǐn fú 特敏福tè pài 特派tè pài yuán 特派员tè pài yuán 特派員tè qǐ 特起tè qín 特勤tè qū 特区tè qū 特區tè quán 特权tè quán 特權tè rèn 特任tè sè 特色tè shè 特設tè shè 特设tè shè 特赦tè shǐ 特使tè shǒu 特首tè shū 特殊tè shū ér tóng 特殊儿童tè shū ér tóng 特殊兒童tè shū guān xì 特殊关系tè shū guān xì 特殊關係tè shū hán shù 特殊函数tè shū hán shù 特殊函數tè shū hù lǐ 特殊护理tè shū hù lǐ 特殊護理tè shū jiào yù 特殊教育tè tiáo 特調tè tiáo 特调tè wèi 特为tè wèi 特為tè wu 特务tè wu 特務tè xiào 特效tè xiě 特写tè xiě 特寫tè xìng 特性tè xū 特需tè xǔ 特許tè xǔ 特许tè xǔ bàn dǎo tǐ 特許半導體tè xǔ bàn dǎo tǐ 特许半导体tè xǔ jīng yíng 特許經營tè xǔ jīng yíng 特许经营tè xǔ quán 特許權tè xǔ quán 特许权tè xǔ zhuàng 特許狀tè xǔ zhuàng 特许状tè yāo 特邀tè yì 特异tè yì 特意tè yì 特異tè yì gōng néng 特异功能tè yì gōng néng 特異功能tè yì xìng 特异性tè yì xìng 特異性tè yì xuǎn zé 特异选择tè yì xuǎn zé 特異選擇tè yǒu 特有tè yuē 特約tè yuē 特约tè yuē jì zhě 特約記者tè yuē jì zhě 特约记者tè zhēn zǔ 特侦组tè zhēn zǔ 特偵組tè zhēng 特征tè zhēng 特徵tè zhēng lián hé 特征联合tè zhēng lián hé 特徵聯合tè zhēng xiàng liàng 特征向量tè zhēng xiàng liàng 特徵向量tè zhēng zhí 特征值tè zhēng zhí 特徵值tè zhǐ 特指tè zhǐ wèn jù 特指問句tè zhǐ wèn jù 特指问句tè zhì 特制tè zhì 特質tè zhì 特质tè zhǒng 特种tè zhǒng 特種tè zhǒng bīng 特种兵tè zhǒng bīng 特種兵tè zhǒng bù duì 特种部队tè zhǒng bù duì 特種部隊tè zhǒng jǐng chá 特种警察tè zhǒng jǐng chá 特種警察Tí kè lǐ tè 提克里特Tú léi tè shì zōng hé zhèng 图雷特氏综合症Tú léi tè shì zōng hé zhèng 圖雷特氏綜合症Tǔ mò tè yòu qí 土默特右旗Tǔ mò tè zuǒ qí 土默特左旗tǔ tè chǎn 土特产tǔ tè chǎn 土特產Tuī tè 推特Tún tè 屯特Tún tè Dà xué 屯特大学Tún tè Dà xué 屯特大學Tuō mǎ sī · Sì tè ēn sī · Àì lüè tè 托馬斯斯特恩斯艾略特Tuō mǎ sī · Sì tè ēn sī · Àì lüè tè 托马斯斯特恩斯艾略特Tuō tè 托特Wǎ ěr tè 瓦尔特Wǎ ěr tè 瓦爾特wǎ tè 瓦特wài jiāo tè quán 外交特权wài jiāo tè quán 外交特權Wàn shān tè qū 万山特区Wàn shān tè qū 萬山特區wǎng lù tè wu 網路特務wǎng lù tè wu 网路特务wǎng luò tè gōng 網絡特工wǎng luò tè gōng 网络特工wǎng tè 網特wǎng tè 网特Wēi ěr tè jùn 威尔特郡Wēi ěr tè jùn 威爾特郡Wēi sī mǐn sī tè Jiào táng 威斯敏斯特教堂Wéi ěr sī tè lā sī 維爾斯特拉斯Wéi ěr sī tè lā sī 维尔斯特拉斯Wéi tè 維特Wéi tè 维特Wéi tè gēn sī tǎn 維特根斯坦Wéi tè gēn sī tǎn 维特根斯坦Wēn qiē sī tè 温切斯特Wēn qiē sī tè 溫切斯特Wēn tè tú ěr 温特图尔Wēn tè tú ěr 溫特圖爾Wēng niú tè 翁牛特Wēng niú tè qí 翁牛特旗Wò ěr tè · Huì tè màn 沃尔特惠特曼Wò ěr tè · Huì tè màn 沃爾特惠特曼Wò lún · Bā fēi tè 沃伦巴菲特Wò lún · Bā fēi tè 沃倫巴菲特Wò tè sēn 沃特森Wū lā tè 乌拉特Wū lā tè 烏拉特Wū lā tè cǎo yuán 乌拉特草原Wū lā tè cǎo yuán 烏拉特草原Wū lā tè hòu qí 乌拉特后旗Wū lā tè hòu qí 烏拉特後旗Wū lā tè qián qí 乌拉特前旗Wū lā tè qián qí 烏拉特前旗Wū lā tè zhōng qí 乌拉特中旗Wū lā tè zhōng qí 烏拉特中旗Wū lán hào tè 乌兰浩特Wū lán hào tè 烏蘭浩特Wū lán hào tè shì 乌兰浩特市Wū lán hào tè shì 烏蘭浩特市Wū tè liè zhī 乌特列支Wū tè liè zhī 烏特列支Xī ěr bó tè 希尔伯特Xī ěr bó tè 希爾伯特Xī ěr bó tè 希耳伯特Xī huò tè 錫霍特Xī huò tè 锡霍特Xī huò tè · Ā lín 錫霍特阿林Xī huò tè · Ā lín 锡霍特阿林Xī huò tè · Ā lín shān mài 錫霍特阿林山脈Xī huò tè · Ā lín shān mài 锡霍特阿林山脉Xī huò tè shān mài 錫霍特山脈Xī huò tè shān mài 锡霍特山脉Xī lín hào tè 錫林浩特Xī lín hào tè 锡林浩特Xī lín hào tè shì 錫林浩特市Xī lín hào tè shì 锡林浩特市Xī měng · Shū sī tè 西蒙舒斯特Xī tè lè 希特勒Xī wò tè 希沃特Xià luò tè 夏洛特Xià luò tè · Bó liáng tè 夏洛特勃良特Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿馬利亞Xià luò tè Ā mǎ lì yà 夏洛特阿马利亚Xià luò tè dūn 夏洛特敦xiè tè 謝特xiè tè 谢特xīn bèi tè 辛貝特xīn bèi tè 辛贝特Xiū yī tè 休伊特yà tè lán dà 亚特兰大yà tè lán dà 亞特蘭大Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亚西尔阿拉法特Yà xī ěr · Ā lā fǎ tè 亞西爾阿拉法特yán suān kè lún tè luō 盐酸克仑特罗yán suān kè lún tè luō 鹽酸克侖特羅Yè kǎ tè lín nà bǎo 叶卡特琳娜堡Yè kǎ tè lín nà bǎo 葉卡特琳娜堡Yī lì yà tè 伊利亚特Yī lì yà tè 伊利亞特Yī ní tè 伊尼特Yī sī tè 伊斯特yì tè lóng 异特龙yì tè lóng 異特龍Yīn niǔ tè 因紐特Yīn niǔ tè 因纽特Yīn niǔ tè rén 因紐特人Yīn niǔ tè rén 因纽特人yīn tè wǎng 因特網yīn tè wǎng 因特网yīn tè wǎng lián tōng 因特網聯通yīn tè wǎng lián tōng 因特网联通yīn tè wǎng tí gōng shāng 因特網提供商yīn tè wǎng tí gōng shāng 因特网提供商yīn tè wǎng tí gòng shāng 因特網提供商yīn tè wǎng tí gòng shāng 因特网提供商Yīng tè ěr 英特尔Yīng tè ěr 英特爾Yīng tè wǎng 英特網Yīng tè wǎng 英特网Zā lǔ tè 扎魯特Zā lǔ tè 扎鲁特Zā lǔ tè qí 扎魯特旗Zā lǔ tè qí 扎鲁特旗Zhā lài tè 扎賚特Zhā lài tè 扎赉特Zhā lài tè qí 扎賚特旗Zhā lài tè qí 扎赉特旗zhào wǎ tè 兆瓦特Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中国特色社会主义Zhōng guó tè sè shè huì zhǔ yì 中國特色社會主義zhòng bìng tè hù 重病特护zhòng bìng tè hù 重病特護zhòng bìng tè hù qū 重病特护区zhòng bìng tè hù qū 重病特護區Zhū bì tè 朱庇特