Có 2 kết quả:

té biétè bié

1/2

té bié

phồn thể

Từ điển phổ thông

đặc biệt

tè bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) especially
(2) special
(3) particular
(4) unusual