Có 1 kết quả:

tè bié rèn wu lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

Special Duties Unit, Hong Kong special police