Có 1 kết quả:

tè bié dài yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

special treatment