Có 1 kết quả:

tè bié gǎn xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) special thanks
(2) particular thanks