Có 1 kết quả:

tè yì gōng néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) supernatural power
(2) extrasensory perception