Có 1 kết quả:

tè yì xuǎn zé

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) special choice
(2) special reserve