Có 1 kết quả:

tè zhēng xiàng liàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

eigenvector (math.)