Có 1 kết quả:

tè zhǒng bù duì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(military) special forces