Có 1 kết quả:

Tè lì ní dá

1/1

Từ điển Trung-Anh

Trinidad