Có 1 kết quả:

tè xǔ bàn dǎo tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Chartered Semiconductor