Có 1 kết quả:

Tè léi shā

1/1

Tè léi shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Teresa
(2) Theresa (name)