Có 1 kết quả:

qiān yī fà ér dòng quán shēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. pull one hair and the whole body moves
(2) fig. a slight change will affect everything else
(3) the butterfly effect