Có 1 kết quả:

qiān jiù

1/1

qiān jiù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to concede
(2) to give up