Có 1 kết quả:

qiān yǐn lì

1/1

qiān yǐn lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) motive force
(2) traction