Có 1 kết quả:

qiān bàn

1/1

qiān bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to bind
(2) to yoke
(3) to impede