Có 1 kết quả:

qiān lián

1/1

qiān lián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to implicate
(2) implicated
(3) to link together

Một số bài thơ có sử dụng