Có 1 kết quả:

qiān mǎ dào hé yì , qiǎng mǎ yǐn shuǐ nán

1/1

Từ điển Trung-Anh

You can lead a horse to water, but you can't make him drink. (idiom)