Có 1 kết quả:

quǎn rú zhǔ yì

1/1

Từ điển Trung-Anh

cynicism