Có 1 kết quả:

fàn guī

1/1

fàn guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to break the rules
(2) an illegality
(3) a foul