Có 1 kết quả:

fàn nán

1/1

fàn nán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to feel embarrassed
(2) to feel akward