Có 1 kết quả:

gē lǎo

1/1

gē lǎo

phồn thể

Từ điển phổ thông

dân tộc Khơ Lao (ở tỉnh Quý Châu của Trung Quốc)