Có 1 kết quả:

zhuàng gào

1/1

zhuàng gào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sue
(2) to take to court
(3) to file a lawsuit