Có 1 kết quả:

zhuàng wù

1/1

zhuàng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

...-shaped thing (suffix)