Có 1 kết quả:

Yóu tā

1/1

Yóu tā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Utah