Có 1 kết quả:

Yóu tài huì táng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) synagogue
(2) Jewish temple