Có 1 kết quả:

yóu rè ㄧㄡˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) overheating
(2) popular (craze)