Có 1 kết quả:

yóu rè

1/1

yóu rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) overheating
(2) popular (craze)