Có 1 kết quả:

kuáng xǐ

1/1

kuáng xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ecstasy
(2) rapt