Có 1 kết quả:

kuáng hōng làn zhà

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bomb indiscriminately