Có 1 kết quả:

kuáng biāo

1/1

kuáng biāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hurricane
(2) violent reform or revolution
(3) violent movement or force