Có 1 kết quả:

Dí Gōng Àn

1/1

Dí Gōng Àn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Dee Gong An (or Judge Dee's) Cases, 18th century fantasy featuring Tang dynasty politician Di Renjie 狄仁傑|狄仁杰[Di2 Ren2 jie2] as master sleuth, translated by R.H. van Gulik as Three Murder Cases Solved by Judge Dee