Có 1 kết quả:

Dí ào duō · Ā duō nuò

1/1

Từ điển Trung-Anh

Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer