Có 1 kết quả:

Dí lā kè ㄉㄧˊ ㄌㄚ ㄎㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

P.A.M. Dirac (1902-1984), British physicist