Có 1 kết quả:

Dí lā kè

1/1

Dí lā kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

P.A.M. Dirac (1902-1984), British physicist