Có 1 kết quả:

xiá jì

1/1

xiá jì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(old) to visit prostitutes