Có 1 kết quả:

xiá jì yě yóu

1/1

xiá jì yě yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be intimate with prostitutes and frequent brothels (idiom)