Có 1 kết quả:

hú jiǎ hǔ wēi

1/1

hú jiǎ hǔ wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. the fox exploits the tiger's might (idiom); fig. to use powerful connections to intimidate people