Có 1 kết quả:

hú péng gǒu yǒu

1/1

hú péng gǒu yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a pack of rogues (idiom); a gang of scoundrels